Username:
Password:
Wachtwoord vergeten?Disclaimer
Hoewel de informatie op de Maatresult website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en GIMD streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan GIMD geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website Maatresult kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website Maatresult. GIMD aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door GIMD op de website Maatresult gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website Maatresult gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GIMD.